COVERINIEKT – PREPARAT INIEKCYJNY

COVERINIEKT  –  preparat iniekcyjny do wykonywania poziomej przepony przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie.

Opis

Obszary stosowania:

COVERINIEKT jest przeznaczony do stosowania metodą iniekcji ciśnieniowej lub bezciśnieniowej w celu wytworzenia chemicznej przepony przeciwdziałającej kapilarnemu podciąganiu wody w murze. Przy stosowaniu metodą niskociśnieniową COVERINIEKT wytwarza skuteczną przeponę nawet w murach o stopniu zawilgocenia do 95%.

 

Zużycie:

Zużycie jest uzależnione w głównej mierze od nasiąkliwości materiału, w którym wykonuje się iniekcję. Zaleca się określać zużycie w trakcie próbnej iniekcji. Orientacyjnie można przyjąć, że w murze z przeciętnej cegły ceramicznej pełnej skuteczna przepona iniekcyjna powstaje, gdy zużycie preparatu iniekcyjnego COVERINIEKT będzie nie mniejsza niż 1,5 kg na każdy metr długości muru i każde 10 cm jego grubości czyli 15 kg/m² przekroju muru.

 

Sposoby stosowania:

  • Metoda ciśnieniowa

Metoda ciśnieniowa jest zalecana zwłaszcza w przypadku murów o wysokich stopniach zawilgocenia. Prawidłowe wykonanie prac oraz przestrzeganie zaleceń dotyczących zużycia preparatu, pozwala osiągnąć bardzo dobre efekty, nawet w murach bardzo zawilgoconych. Otwory wierci się z reguły w jednym rzędzie. Średnica otworów iniekcyjnych powinna być dopasowana do średnicy stosowanych pakerów iniekcyjnych, z reguły wynosi ona 12-13 mm. Głębokość otworów powinna być o ok. 5 cm mniejsza od grubości muru. Otwory można wiercić poziomo lub pod niewielkim kątem (zazwyczaj poniżej 30°). Odległości między środkami otworów powinny wynosić 10-12,5 cm. Dopuszcza się wiercenie otworów w dwóch rzędach, z przesunięciem o połowę odstępu. Odstęp między rzędami wynosi wtedy maksymalnie 8 cm a odstęp między środkami otworów w jednym rzędzie powinien wynosić ok. 20 cm. Przed zamontowaniem pakerów iniekcyjnych otwory należy przedmuchać sprężonym powietrzem. Pas muru w strefie iniekcji, o szerokości ok. 50 cm, należy uszczelnić, np. pokrywając go warstwą szlamu uszczelniającego. Po zamontowaniu pakerów iniekcyjnych wtłacza się preparat iniekcyjny pod niewielkim ciśnieniem. Ciśnienie iniekcji nie powinno przekraczać 0,5 MPa (5 bar). Wtłaczanie preparatu iniekcyjnego kończy się po wprowadzeniu w mur wymaganej ilości preparatu iniekcyjnego. Po odczekaniu wystarczającego czasu, gdy preparat iniekcyjny zostanie całkowicie wchłonięty, wyjąć pakery i wypełnić otwory płynną zaprawą.

  • Metoda bezciśnieniowa (grawitacyjna)

W przypadku metody bezciśnieniowej odległość między środkami otworów powinna wynosić 10-12,5 cm, średnica otworów 25-30 mm, kąt nachylenia 30°- 45°. Otwory powinny kończyć się ok. 5 cm przed drugą stroną muru. W murach o grubości powyżej 60 cm otwory wierci się z obydwu stron, z każdej strony na głębokość równą 2/3 grubości muru. Otwór powinien przechodzić przez co najmniej jedną spoinę. Przed rozpoczęciem iniekcji należy usunąć pył z otworów iniekcyjnych. Zaleca się stosowanie zasobników wieszanych nad poszczególnymi otworami. Do każdego zasobnika wlewa się odmierzoną ilość płynu iniekcyjnego. W razie wykonywania iniekcji bez zasobników otwory wypełnia się kilka razy nie dopuszczając do przerw umożliwiających rozpoczęcie reakcji preparatu iniekcyjnego. Po całkowitym wchłonięciu preparatu iniekcyjnego otwory należy wypełnić płynną zaprawą.

 

Składowanie:

W miejscu zabezpieczonym przed mrozem i w oryginalnych, zamkniętych pojemni­kach, co najmniej 24 miesiące. Napoczęte opakowania zużywać w możliwie krótkim czasie.

 

Zasady BHP:

Podczas prac stosować podstawowe zasady BHP. Szczegółowe zasady bezpiecznego nakładania preparatu iniekcyjnego COVERINIEKT znajdują się w karcie charakterystyki.

 

Pakowanie:

Opakowanie jednostkowe: kanister 24 kg

Opakowanie zbiorcze: paleta (576 kg)

WŁAŚCIWOŚCI

  • gotowy do użycia
  • działa hydrofobizująco oraz zwęża kapilary w materiałach budowlanych
  • nie zawiera rozpuszczalników organicznych
  • nie ogranicza dyfuzji pary wodnej

 

Główne parametry:

  • Substancja czynna: hydrofobizujące związki krzemowo-silikonowe
  • Kolor: bezbarwny
  • Gęstość: 1,15-1,20 [kg/dm³]
  • Odczyn pH: ≥11